709579 0

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט מעדנייה “שפרה” (להלן: “האתר”, או “שפרה”, לפי העניין), שבבעלות פועה צבע הפרח בע”מ ח.פ. 513621458/ מרחוב יהודה מרגוזה 8 תל אביב יפו טל: 03-6967880, דוא”ל: shifra.contact@puaa.co.il

תקנון זה מהווה תנאי שימוש באתר וכן תנאי הרכישה באמצעות האתר.

נא קראו את התנאים המופיעים בתקנון. השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית ובלתי מסויגת לתנאי תקנון זה. ייתכן שתנאי התקנון ישתנו ו/או יתעדכנו מעת לעת ולכן אנו ממליצים לקרוא בו טרם כל שימוש באתר או ביצוע רכישה.

 

תנאים כלליים

 1. תוכן האתר ותנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור במין זכר – אף מין נקבה במשמע ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, אף רבים במשמע והכל – למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל תוכן מהאתר ו/או מתקנון זה ו/או לשעות בתכני האתר כל שימוש, ללא הרשאה מראש ובכתב מאת שפרה.
 3. במסגרת האתר ניתן לבצע רכישות קמעונאיות בלבד של מוצרים הנמכרים בשפרה (להלן: “השירות”).
 4. משתמש הוא כל מי שמבצע פעולה באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רכישה מקוונת, קבלת מידע וכיו”ב (להלן: “משתמש”). משתמש שביצע רכישה מקוונת יכונה בתקנון זה “משתמש” או “לקוח”.
 5. כל משתמש מצהיר ומאשר, בעצם ביצוע פעולה באתר, כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים לכל תנאיו ללא הסתייגויות וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד שפרה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהחברות הקשורות לה, בגין השימוש באתר ו/או מידע שפורסם באתר ו/או רכישה מקוונת, למעט טענות הקשורות בהפרה מכוונת של שפרה התחייבות מפורשת לפי תקנון זה או הפרת החוק ע”י שפרה.
 6. משתמש שמבצע רכישה מקוונת באמצעות האתר, מצורף גם למאגר הלקוחות של שפרה.
 7. השירות ניתן בתחומי מדינת ישראל בלבד וביישובים מסוימים כפי שיוגדרו ע”י שפרה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. שפרה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ו/או השירות, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 9. שפרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן התראה או הודעה מראש. למשתמש לא תהיה שום טענה כלפי שפרה בגין שינוי כאמור. מועד תחילת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום, תהא כפופה לתקנון המעודכן.
 10. שפרה רשאית לשנות ולעדכן את השירותים המוצעים על ידה באתר, את היקפם וזמינותם, את תוכן הרכב המידע המופיע באתר, את תצורת האתר ומבנהו וכיו”ב והכל ללא התראה וללא הודעה מוקדמת.

 

מי רשאי לבצע רכישה באתר (המשתמש)?

 1. כפוף להוראות תקנון זה, מי שרשאי לבצע רכישה באמצעות האתר הוא אזרח ישראלי המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף המכובד בישראל, הרשום על שמו, ובכפוף לכך שמילא את כל הפרטים הנדרשים לשם הרשמה לשירות (שם מלא, ת”ז, כתובת מגורים, טלפון נייד, טלפון בבית, דוא”ל וכיו”ב, כפי שיידרש במועד ההרשמה ו/או מעת לעת) והשלים את פרטי הרכישה באתר, בהתאם לאמור בתקנון זה.
 2. שפרה רשאית שלא לאפשר למשתמש מסוים לרכוש מוצרים באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא וגם אם בעבר סיפקה לו את השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית שפרה להימנע מלספק שירות למשתמש, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם בעת ההרשמה מסר פרטים שגויים.
 • אם ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בשפרה ו/או בצד שלישי, לרבות לקוחותיה וספקיה של שפרה.
 • אם השתמש באתר כדי לבצע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם הפר את תנאי תקנון זה.
 • אם הוא חייב כספים לשפרה או לחברות הקשורות עימה.
 • אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.
 • אם הוא מטריד את שפרה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה.

 

 1. רכישה של משקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. בביצוע הזמנה של מוצרים אלו באמצעות האתר, המשתמש מאשר כי גילו מבוגר מ-18 שנים.
 2. אסורה הרכישה של משקאות משכרים בין השעות 23:00 (בלילה) – 06:00 (בבוקר). מובהר כי גם אם תתבצע רכישה של משקאות משכרים בין השעות הנ”ל, לא יסופקו המוצרים בין השעות שבסעיף זה.

 

הרשמה לשירות

 1. על מנת לבצע רכישה באתר תידרשו למלא פרטים בטופס הרשמה (פרטים אישיים, פרטי התקשרות) וכן למסור את פרטי כרטיס האשראי שלכם. עליכם למלא את כל השדות בטופס ולהפקיד על מילוי פרטים אמיתיים, נכונים ומדויקים.
 2. בהרשמה לשירות, מסכים המשתמש כי שפרה תשמור את פרטיו האישיים ואת פרטי ההתקשרות עימו ב”מאגר מידע”, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
 3. שם משתמש וסיסמא – בעת ההרשמה לשירות תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל הפעמים הבאות, תוכלו להזין את שם המשתמש והסיסמה, במקום למלא את הפרטים האישיים ואת פרטי ההתקשרות בכל פעם מחדש.
 4. שמרו על שם המשתמש ועל הסיסמה בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם והחליפו את הסיסמה בתדירות גבוהה.

 

ביצוע הזמנה באתר

 1. לשם ביצוע הזמנה באתר, תתבקשו לבחור את המוצרים אותם אתם מבקשים לרכוש, מתוך רשימת המוצרים באתר.
 2. כל מוצר שתבחרו, יתווסף לסל הקניות שלכם.
 3. לשם הנוחות ויעילות השירות, מערכת ההזמנות של האתר תאפשר שמירה של המוצרים שרכשתם, בסוף כל קנייה, תחת לשונית: “הסל שלי”
 4. תוכלו לטעון את הרשימה לשם יצירת סל קניות ולהוסיף לה או להשמיט ממנה מוצרים.
 5. באפשרותכם לצפות בהזמנות הקודמות שביצעתם, ע”י לחיצה על לשונית: “ההזמנות שלי”.
 6. שפרה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את סכום דמי הטיפול מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
 7. איסוף עצמי – ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי של ההזמנה.
 8. סכום מינימום להזמנה 200 ₪.
 9. חשבון משוער – בסיום ההזמנה תתבקשו לאשר את פרטי ההזמנה וכן את הסכום המשוער שתידרשו לשלם בגינה. הסכום הסופי שבו תחויבו יחושב לפי משקל המוצרים שסופקו לכם בפועל, על פי מחירי הפריטים במועד האספקה, משקל סופי של מוצרים שקילים וכיו”ב. יתכן הבדל בין החשבון המשוער לבין החשבון הסופי.
 10. עם סיום ההזמנה תתבקשו להזין את מספר כרטיס האשראי שלכם, ואת הפרטים הדרושים להשלמת ההזמנה.
 11. הלקוח אחראי לנכונות הפרטים שימסור ולכל תקלה שתתרחש בשל מסירה של פרטים חלקיים או שגויים.
 12. עם ביצוע הזמנה יחויב כרטיס האשראי של הלקוח.
 13. בסיום תהליך הרכישה יקבל הלקוח דואר אלקטרוני / יתקבל דף ובו פרטי ההזמנה, לרבות מספר הזמנה ייחודי, אשר יהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה.

 

המוצרים והמחירים

 1. שפרה אינה מתחייבת לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר והיא רשאית לשנות את מגוון המוצרים מעת לעת, ע”י גריעה ו/או הוספה של מוצרים.
 2. אספקת המוצרים בפועל, כפופה למלאי הקיים בשפרה.
 3. שפרה לא תהיה אחראית במקרה של חוסר במוצר כזה או אחר שהוזמן ע”י המשתמש.
 4. במקרה בו מוצר שהוזמן אינו קיים במלאי, תזכה שפרה את ההזמנה.
 5. מובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר, הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את שפרה בשום אופן.
 6. ייתכן ומוצר שיסופק לצרכן נושא סימון תזונתי חדש ו/או סימון בסמל אדום / ירוק, על אף שסימון כאמור אינו מופיע באתר.
 7. נתונים אודות המוצרים – הנתונים והפרטים המופיעים באתר לגבי כל מוצר, נמסרים ע”י היצרן או הספק של המוצר ובאחריותם. שפרה אינה אחראית לנכונות המידע והנתונים כאמור.
 8. אף לגבי נוכחות אלרגנים/גלוטן – אין להסתמך על הפירוט באתר, אלא לקרוא את הפירוט המופיע על גבי המוצר עצמו, לפני השימוש בו ולשפרה אין אחריות בנושא.
 9. במסגרת הרכישה באתר יכול כל לקוח להזמין רק כמות מוגבלת מכל מוצר. הכמות שניתן לרכוש תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של שפרה.
 10. האתר מיועד לרכישות קמעונאיות בלבד ולא תתאפשר רכישה סיטונאית. למען הסדר והזהירות, רכישת מספר מצומצם של מוצרים, כל אחד מהם בכמות גדולה יחסית לרכישה רגילה של משק בית ממוצע, יהווה “רכישה סיטונאית”.
 11. מחירי המוצרים המוזמנים יהיו מחירי המוצרים, כפי שהם מופיעים באתר ליד כל מוצר (המחירים כוללים מע”מ). שפרה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר הקובע יהיה המחיר באתר במועד אישור ההזמנה.
 12. המחיר בו יחויב הלקוח עבור מוצר, הוא מחיר המוצר במועד ההזמנה.
 13. ככל שיהיה הבדל בין המחיר ששילם הלקוח לבין המחיר המופיע על המדבקה שעל המוצר, יהא המחיר הקובע המחיר המופיע בחשבון (בכפוף לכך שזהו המחיר שהיה באתר במועד האספקה).
 14. ככלל, המחירים באתר יהיו זהים למחירי המחירון בשפרה ואולם תתכן שונות במחירים, בשל שינוי בעדכון מחיר או תגמול מסוים. המבצעים באתר אינם בהכרח תואמים למבצעים בשפרה וההיפך. בנוסף, חלק מהמבצעים מוגבלים בכמות המוצרים המצויים במלאי.
 15. מוצרים שקילים – חיוב הלקוח בגין מוצרים הנמכרים לפי משקל (להלן: “מוצרים שקילים”), יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. מטבע הדברים, במקרה של מוצרים שקילים תתכן סטייה סבירה של כ- 10-15 אחוזים בין המשקל שהוזמן למשקל שיסופק לכם בפועל. כאמור, החיוב יתבצע לפי המשקל שסופק בפועל. עם אספקת הזמנתו יקבל הלקוח פירוט מלא של כל המוצרים, לרבות המוצרים השקילים ומשקלם בפועל.

 

תשלום

 1. כל המחירים באתר כוללים מע”מ כשיעורו בחוק.
 2. התשלום עבור ההזמנה – תשלום עבור הזמנה באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף, השייך ללקוח ובבעלותו (הלקוח יידרש להזדהות באמצעות תעודת זהות ישראלית או דרכון ישראלי), אשר הונפק ע”י אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.
 3. לא ניתן לבצע רכישה באתר באמצעות כרטיס מתנה או תווי קנייה. לא ניתן לשלם עבור רכישות באתר במזומן ו/או בהמחאות.
 4. שפרה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את השימוש באמצעי תשלום מסוימים או להתיר אמצעי תשלום נוספים בכל עת, ולהחיל הסדרי תשלום שונים על אמצעי תשלום שונים.
 5. תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנהוג אצל שפרה. מועד התשלום ומספר התשלומים האפשרי (אם אפשרי) יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.
 6. בכל מקרה בו יתברר כי בוצעה הזמנה ע”י מי שאינו בעל הכרטיס, רשאית שפרה לבטל את ההזמנה באופן מידי וללא התראה ולא לספק את המוצרים (גם במועד האספקה עצמו וגם לאחר הגעת השליח לבית הלקוח) וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי שפרה ו/או למי מטעמה.
 7. שפרה תמציא ללקוח חשבונית בגין התשלום עבור ההזמנה, לא יאוחר ממועד אספקת המשלוח.
 8. שפרה רשאית לשלוח את החשבונית בדוא”ל בלבד והלקוח מסכים לכך. כתובת הדוא”ל אליה תשלח החשבונית, היא כתובת הדוא”ל שמסר בעדכון הפרטים האחרון בעת או בעדכון הפרטים האחרון טרם שליחת ההזמנה, לפי המאוחר מבניהם.

 

שינוי הזמנה

 1. שפרה עושה כמיטב יכולתה כדי לאפשר לכם לשנות את פרטי הזמנתכם.
 2. שינוי הזמנה בטלפון אפשרי בזמן שעות הפעילות בלבד כמפורט בסעיף 84 להלן.
 3. שינוי בהזמנה מהיום להיום באמצעות המייל ניתן לבצע עד שלוש שעות ממועד האספקה המתוכנן. שינוי בהזמנה מראש (שלא מהיום להיום) ניתן לבצע עד יום קודם לתאריך אספקת ההזמנה, בשעות הפעילות של שפרה.
 4. ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי תוכלו לשנות את פרטי המשלוח, להחליף או לבטל פריטים ומוצרים שהזמנתם ואף לבטל לחלוטין את ההזמנה.

 

ביטול הזמנה

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותה להזמנה ולחשבונית שנמסרה לו בעת האספקה.
 2. אם הלקוח אינו מרוצה מאחד או יותר מהמוצרים שרכש, הוא רשאי להחזיר בעצמו לשפרה בשעות הפעילות שלה, כשהמוצרים באריזתם המקורית, ללא שנעשה בהם שימוש כלשהו, בהצגת חשבונית הקנייה ובהתאם להוראות החוק.
 3. ההחזרה כאמור אפשרית בפרק זמן שלא יעלה על יום אחד (לא כולל שבת) ממועד האספקה ובהתאם לאופי הפניה תטופל ההחזרה: אם המוצר אינו בתוקף או פגום, או אם חלה טעות וסופק מוצר שאינו תואם את ההזמנה, שפרה תספק ללקוח בתוך יום ממועד ההחזרה את המוצר במצב תקין או מוצר חלופי בהתאם להסכמת הלקוח, או לחילופין זיכוי כספי בשווי המוצר. במקרה המתואר בסעיף זה שפרה תאסוף מהלקוח (בהתאם לכתובת האספקה) את המוצר ותספק מוצר חדש כאמור לעיל ובלבד שהלקוח פנה לשפרה בתוך יום אחד ממועד האספקה, באמצעות הדוא”ל ו/או הטלפון המופיעים בסעיף 85 לתקנון זה, בכפוף לאמור בסעיף 66 לעיל.
 4. אם הלקוח הזמין מוצר ובטעות חשב שמדובר במוצר אחר (טעות של הלקוח), או אינו מרוצה מהמוצר (שלא מהסיבות המתוארות בסעיף 66 לעיל), על הלקוח להשיב את המוצר לשפרה, כאמור בסעיף 65 לעיל, בפרק זמן שלא יעלה על יום אחד (לא כולל שבת) והלקוח יחויב בעלות המשלוח לכתובת האספקה. ככל שהמוצר דורש קירור או כל תנאי איחסון מיוחד אחר, באחריות הלקוח לדאוג לתנאי איחסון נאותים על מנת שהמוצר יוחזר לשפרה באותו מצב שסופק. מוצר שיגיע חזרה פגום, לא יוחף, או יזוכה.
 5. מוצרי מאפיה לא ניתן להחזיר, אולם ניתן לקבל זיכוי, בכפוף לדין ולתקנון זה.
 6. מודגש כי מוצרים שעל הלקוח בעצמו ולשפרה והוא לא עשה כן בתוך יום אחד, כאמור לעיל, הוא לא יהיה זכאי להחליפם או לקבל זיכוי בגינם.
 7. לקוח שחזר בו מהרצון לרכישה, רשאי לבטל הזמנה, לכל היותר עד 3 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן. ביטול ההזמנה יכול להיעשות במייל או באמצעות הטלפון.
 8. שפרה רשאית לבטל הזמנה, בהודעה ללקוח, שעה ומעלה לפני מועד האספקה ומבלי שתהיה ללקוח זכות לפיצוי כלשהו ו/או כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

 

אספקה

 1. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה תיעשה באמצעות שירות השליחים של שפרה לכתובת בישראל אותה הקליד הלקוח בעת ביצוע הרכישה, בהתאם לאזורי המשלוח המפורטים באתר.
 2. הלקוח רשאי להודיע על רצונו באיסוף עצמי של המוצרים שרכש ועליו להגיע לשפרה על מנת אוספם במועד שנבחר על ידו. לא הגיע הלקוח לאסוף את המוצרים כאמור, תמתין לו ההזמנה אצל שפרה עד ל- 24 שעות ולא מכן תבוטל ההזמנה וכספו של הלקוח יושב לו בניכוי דמי טיפול, ו/או כל סכום אחר שניתן לנכות עפ”י כל דין. בגין מוצרים יומיים לא יוחזר הכסף לרבות: לחמים, מאפים ומוצרי קונדיטוריה וכדומה.
 3. הזמנה לאיסוף עצמי ניתן לבצע עד לשעה 16:00 בימים א-ה וניתן לאסוף את ההזמנה עד 3 שעות ממועד התשלום באתר. הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 16:00 ניתן יהיה לאוספם עצמית ביום חול שלמחרת מתחילת שעות פעילות שפרה, כאמור בסעיף 84 להלן.
 4. בדף סיכום ושליחת ההזמנה יוכל המשתמש לבחור במועד אספקת המוצרים. שפרה תארוז את המוצרים ותעבירם למשלוח, לרבות אלה הדורשים קירור, בתנאים נאותים שלא יפגעו באיכות המוצר.
 5. אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל, תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי.
 6. במסגרת ההזמנה יוצג ללקוח טווח השעות בהן עתיד המשלוח להגיע אליו. במקרה של איחור באספקה, שאינו עולה על שלוש שעות מהמועד שצוין ע”י שפרה בהזמנה, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה בגין האיחור ומובהר בזאת כי הלקוח יידרש לשלם עבור ההזמנה את מלוא החשבון, גם במקרה של איחור במועד האספקה. במקרה של איחור העולה על שלוש שעות מתום חלון הזמן המבוקש ייבדק הנושא ויטופל בהתאם לנסיבות האירוע, ונציג שפרה ייצור קשר עם הלקוח.
 7. על הלקוח להיות נוכח בכתובת אליה ביקש שהמשלוח יגיע.
 8. המוצרים יסופקו לכתובת שנמסרה על ידכם בעת ההרשמה לשירות או לכתובת שנרשמה בעת ביצוע ההזמנה.
 9. על הלקוח להיות בכתובת האספקה שפורטה בעת ההזמנה. אם לא יהיה הלקוח נוכח בכתובת האספקה, השליח יניח את המשלוח מחוץ לדלת/לכניסה. השארת המוצרים מחוץ לדלת/לכניסה תיעשה באחריותכם בלבד ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה בגין מצב המוצרים, חוסר במוצרים וכיו”ב ואתם תחויבו בתשלום מלא עבור המוצרים שסופקו במסגרת ההזמנה והושארו מחוץ לדלת ובדמי משלוח.
 10. לשפרה שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט אם לאשר או לא לאשר משלוח לכתובת מסוימת. כך למשל (מבלי לפגוע בכלליות האמור), במבנה המצוי בשיפוצים ו/או העשוי להוות סכנה לשליח – לא ניתן יהיה לחייב שליח להיכנס עם המשלוח, והלקוח יידרש לגשת לשליח לאסוף את המשלוח, או לאסוף משפרה בכפוף למפורט בתקנון זה.

 

שעות פעילות האתר

 1. הקלדה של הזמנה באתר שפרה אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקה או מכל סיבה אחרת.

 

שירות לקוחות

 1. שעות הפעילות של השירות, מועדי וזמני האספקה של ההזמנות ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של שפרה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 2. שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות של שפרה הן כלהלן:
 • ימים א’-ה’ בין השעות: 9:00-17:00
 • יום ו’ וערבי חג, בין השעות: 9:00-13:00
 • ימי חול המועד, בין השעות: 9:00-13:00
 • מוקד שירות הלקוחות אינו פעיל בימי שבת וחג.
 1. ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של שפרה באמצעות הדוא”ל contact@puaa.co.il   או הטלפון:03 6823821

 

אחריות

 1. שפרה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף), חסרון או הפסד, שייגרמו למשתמש ו/או למבקר באתר ו/או ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר.
 2. שפרה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף), חסרון או הפסד שייגרמו ללקוח האתר ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה או ממעשה, מחדל או רשלנות כלשהם של הלקוח, של משתמש באתר או של צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו ו/או רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו ו/או פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ שייכנס לאתר ויגרום נזק ו/או פעולה שתבוצע באתר תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכיו”ב.
 3. הלקוח או המשתמש באתר יישאו באחריות מלאה לכל נזק או חסרון כיס מכל סוג שהוא, שייגרמו להם ו/או לשפרה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעויות בהקלדת נתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכיו”ב.
 4. הלקוח פוטר את שפרה מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו, כתוצאה מתקלה טכנית האתר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 5. שפרה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו בגין איחור במועד אספקה או בגין אספקה של מוצרים מקולקלים או פגומים, למעט אם הפגם או הקלקול נבע מרשלנות של שפרה, ובכל מקרה הפיצוי לו יהיה זכאי הלקוח ו/או צד ג’, לא יעלה על מחיר המוצר הפגום.
 6. שפרה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא, העלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל שאינו בשליטתה, לרבות (אך לא רק) כתוצאה מכוח עליון, כגון: פעולה צבאית, רעידת אדמה, מזג אויר, סגר וכד’.
 7. שפרה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח, למשתמש או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת.
 8. שפרה לא תהיה אחראית לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בקשר עם מוצרים שנרכשו באתר ואשר סופקו לשפרה על ידי היצרן, המשווק או היבואן שלהם, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 9. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא שפרה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח או המשתמש באתר.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.
 2. הגנת נתוני כרטיס אשראי באתר מתבצעת ע”י חברת טרנזילה בע”מ מוסמכת תקן PCI-DSS
 3. המשתמש באתר מתחייב לא לבצע ולא לנסות לבצע פעולות שיבוש של פעילות האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו, שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ו/או פעילות השרתים מהם פועל האתר.
 4. שימוש באתר ומסירת פרטים, מהווים הסכמה של המשתמש באתר זה להיכלל במאגר מידע של שפרה ושהפרטים שהוא מוסר באתר (לרבות אך לא רק בעת ההרשמה לאתר ובעת ביצוע הזמנה) ישמרו במאגר זה.
 5. מובהר כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע והפרטים הינה מרצונו ובהסכמתו ואולם ללא מסירת המידע והפרטים, לא יוכל הלקוח לבצע רכישה מקוונת באתר.
 6. בעת השימוש שלכם באתר שפרה, רשאית שפרה לאסוף מידע אודות הרגלי הקניה שלכם, צרכיכם, מוצרים שרכשתם, מידע שקראתם הצעות שעניינו אתכם, עמודים בהם צפיתם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר.
 7. שפרה תשמור את המידע במאגר המידע שלה ותשתמש בו לצרכיה, בכפוף להוראות החוק.
 8. שפרה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ומידע המזהה אתכם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותכם באתר שפרה, למעט במקרה בו נמסר לשפרה צו שיפוטי המורה על מסירת הפרטים או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי חוק וכן בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין שפרה.
 9. שפרה תהיה רשאית – ואתם מסכימים לכך – להעביר את פרטיכם ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשיתם באתר שפרה לחברות אחרות מקבוצת שפרה, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק לפי הוראות תקנון זה.
 10. שפרה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרתם בעת ההרשמה לאתר, בעת ביצוע הזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיכם בעת השימוש באתר שפרה, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי וכן לדיוור ישיר, גם למבצעים ולפרסומות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב, ובשימושכם באתר ו/או בביצוע הזמנה באתר, אתם מביעים את הסכמתכם המפורשת לכך. שפרה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים הנמסרים לצד שלישי מתייחסים אליכם אישית או מזהים אתכם באופן אישי.
 11. במידה והמשתמש מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה של שפרה, עליו להודיע על כך לשפרה בכתב בהתאם להוראות הדין.

 

קניין רוחני וזכויות באתר

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר שפרה, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים וכיו”ב, לרבות, עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הם בבעלות מלאה ובלעדית של שפרה, או של צדדים שלישיים ששפרה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 2. אין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 3. השם שפרה ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של שפרה הם בבעלות מלאה ובלעדית של שפרה, ואין בפרסומם ברשת האינטרנט ו/או בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 4. תמונות המוצרים ופרטים אודות המוצרים נמסרים לשפרה ע”י ספקי המוצרים ובהתאם, הפרה של זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי.
 6. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר ו/או מידע כלשהו מתוך האתר (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תמונות, סימני מסחר, טקסטים וקוד מחשב) אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב משפרה.
 7. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר שפרה, בבסיס הנתונים באתר שפרה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר שפרה בלא קבלת הסכמתה של שפרה מראש ובכתב.
 8. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר שפרה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של שפרה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 

הדין החל והתניית שיפוט

 1. הדין החל על השימוש באתר ועל ההתקשרות דרכו הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. סמכות שיפוט ייחודית בגין כל מחלוקת ו/או עניין הקשור בתקנון זה ו/או באתר שפרה ו/או ברכישות באמצעות האתר ניתנת לביהמ”ש בתל אביב.

 

 

דילוג לתוכן